Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu drobnosti.shop medzi spoločnosťou Ing. Karol Hattas - SPS (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Kúpna cena
 6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 7. Osobné údaje a ich ochrana
 8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 9. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Karol Hattas - SPS, Paňa 233, 058 01 Paňa, IČO: 14111462, DIČ:1020395200,              zapísaný v OR vedenom Okresným súdom v Nitre, Živnostenský register č. 403-6666, Zápis číslo: Zo 8139/1992    (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 6. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
 7. Nákup môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby. Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia. Pre registráciu do záujmových skupín je potrebné zadať príslušné informácie, na overenie príslušnosti k danej skupine. Kupujúci má povinnosť registračné údaje vyplniť pravdivo, inak sa vystavuje možnému stíhanie pre podvodné konanie. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu a naša firma ručí, že nebudú použité na iné účely.

 8. Po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme.     Od tohto momentu platia pre obe strany povinnosti a práva vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom a priebežne bude informovaný o stave jeho objednávky. Ku každej zásielke priložíme daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe, alebo pre prípad reklamácie.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
  • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
 2. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
 3. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je do 15 pracovných dní od obdržania objednávky
  • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
  • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
  • podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:

  • Spracovať objednávku a odoslať objednaný tovar podľa termínu dodania. V prípade platby vopred na účet do 15 pracovných dní od prijatia platby. Ak nie je možné tento tovar ihneď expedovať, predávajúci to oznámi zákazníkovi e-mailom alebo na telefónne číslo uvedené v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať objednávku, ak je neúplne vyplnená alebo vzbudzuje pochybnosť skutočnej objednávky. O odmietnutí pošle vyrozumenie na e-mailovú adresu zákazníka.
  • Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.
  • Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru v zmysle príslušného zákona, predajca je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu zaplatenú čiastku do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  • Predávajúci sa zaručuje chrániť osobné údaje zákazníka, neposkytuje ich žiadnym osobám. Na žiadosť zákazníka môžu byť tieto údaje vymazané z databázy zákazníkov, okrem údajov slúžiacich k daňovej a účtovnej evidencií, ktorá je predávajúcim vedená zo zákona. Predávajúci, v prípade reklamácie tovaru kupujúcim má povinnosť sa riadiť reklamačným poriadkom uvedeným v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK.
 2. Predávajúci nie je povinný a nezodpovedá za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Poškodenie zásielky zavinené poštou alebo inou prepravou.
  • Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  • objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar celkovú cenu spolu i s ďalšími poplatkami (poštovné, balné, dobierka) v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
  • hneď po prebratí tovaru skontrolovať jeho neporušenosť a v prípade akýchkoľvek poškodení bezodkladne oznámiť predajcovi.
  • si objednaný tovar prevziať, inak má predávajúci nárok si uplatniť svoje právo na náhradu vzniknutej škody.
  • pri neprevzatí tovaru pri prvom doručení a jeho žiadosti o opätovné doručenie tovaru, uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru.
  • uviesť správne a pravdivé údaje do objednávky, najmä názov firmy alebo meno osoby.
  • sa v prípade reklamácie tovaru, riadiť reklamačným poriadkom uvedeným v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK.
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 2. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 5. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 7. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
  • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
 7. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
  Vám ako kupujúcemu, týmto vopred oznamujeme že, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
  tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 8. Personalizovaný tovar
  Tým, že sa rozhodnete súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami pred potvrdením Vašej objednávky, sme si splnili povinnosť Vás upozorniť na skutočnosť, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je možné pre kupujúceho o
  dstúpiťod zmluvy, čím sme si splnili zákonnú povinnosť, čo nás oprávňuje si na súde uplatniť, voči Vám ako kupujúcemu, nárok na zaplatenie dohodnutej ceny oproti povinnosti vydania tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Paňa, dňa 19.2.2018


QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu